MÖTESDAGAR 2023

 

9 januari, 13 mars, 8 maj, juni utflykt,  11 september, 13 november. 

 

Normalt hålls våra möten alltid andra måndagen i januari, mars, maj, september

och november. OBS! beroende på om vi har tillgång till lokalen.

 

Skulle denna dag vara helgdag hålls mötet påföljande måndag.

Mötena hålls kl 18.30 i Hornsbergskyrkans lokaler,

om ej annat meddelas.

 

OBS! Skriv in mötesdagarna redan nu i din almanacka.

Då kommer du lättare ihåg när vi har möte.

Sommarutflykten brukar ske tisdagen före eller efter midsommar.

 

Hjärtligt välkommen.

 

 

Runstenen är vårt äldsta skriftliga dokument om Frösön. Den restes någon gång mellan år 1050 och 1080.

Foto: Dorith Sjölander

2022 se fliken  Medlemsmöten 2022


2021


8 november 2021


När Föreningen Gamla Hornsberg höll årets första och sista medlemsmöte (tänk vad pandemin har stökat till!) hade vi vår tidigare Frösöpräst Göran Modén, som gäst. Och det var bra. Han hade åtskilligt att informera oss om, många saker som få eller ingen av de drygt 60 personerna i publiken, kände till.


Till bilder, många från föreningen Gamla Östersunds arkiv, berättade han om sågverket som låg i Västervik, om tegelbruk och bryggeri, om Frösö Sjukhus som hette hospital när det byggdes omkring 1915 med mera. Under det tidiga 1900-talet var nöjeslivet betydligt vidlyftigare på vår sida av sundet, än i staden. Nöjesparken på Hornberg tvingades stänga när det gick alltför hett till. En ny öppnades på annan plats, men det dröjde inte länge förrän nya klagomål satte stopp.

Så småningom förvandlades Sundemans villa till Runeborg och det blev inte

bara Frösöns utan hela Jämtlands dans- och nöjespalats. Landets mest berömda

artister och orkestrar framträdde på samma scen som lokala band och förmågor.

Det varfaktiskt en föregångare till Storsjöyran med den stora skillnaden

att Runeborg varigång året runt.


Göran berörde även de tidiga planerna på att Hornsberg skulle få en egen kyrka

. Det tog många decenniers funderande innan planerna realiserades, tyvärr på

bekostad av gamla skolan och torget som var köpingens naturliga centrum.

Hornsbergs ursprungliga stadsplan ritades för övrigt av Östersundssonen

A. E. Melander. Han blev som arkitekt internationellt framgångsrik och den

plan han ritade för den skotska staden Aberdeen, har mycket gemensamt med

Hornsberg. 

13 september 2021


Hej Hornsbergsvän

Äntligen träffas vi igen, var det spontana uttrycket till glada miner, när Föreningen Gamla Hornsberg den 13 september höll sitt årsmöte för 2021, sex månader försenat på grund av pandemin. Mötet hölls i Hornsbergskyrkan, men inte i den vanliga lokalen, Norderörummet, utan i den stora Frösösalen där vi kunde sitta väl utspridda, allt enligt gällande restriktioner.

Av årsmötets tjugo punkter avverkades nitton utan några omfattande procedurer. Ordförande, även för mötet, Sören Svedberg konstaterade att medlemsaktiviteten varit låg under pandemin men att styrelsen jobbat på. Kassören Örjan Bylander kompletterade med att antalet medlemmar ligger stadigt kring 200 och att kassan förblivit god, vilket bekräftades av revisionsberättelsen. Medlemsavgiften beslutades att åter bli 200 kr efter att ha varit halverad under pandemiåret.

Styrelsen och övriga poster i föreningen omvaldes därefter, med skillnaden att Mats Malmqvist, som avsagt sig omval, efterträddes av Maud Halvarsson.

Som Övrig fråga behandlades aftonens lotteri, för ovanlighetens skull utan att någon behövt köpa en lott. Istället utlottades fotoboken Jämtländska ögonblick av avlidne medlemmen Jan Andersson, bland de anmälda mötesdeltagarna. Vinnare blev Nils-Johan Nilsson som utbrast: ”Jag som aldrig köpt en lott och ändå vann jag på lotteri!”

Kvällens tjugonde punkt blev kaffe till både uppskattad och

medryckande musik.Fina låtar framförda på durspel av paret

Eva och Tage Lundqvist, allt ifrånJularbos Favoritvals till Kväsarvalsen.

 

Hälsningar

Christer och Arne

070-386 57 71 respektive 0707-48 11 30
Bulletin nr 4,  2021

Hej Hornsbergsvän


Som framgått av annons i ÖP och LT samt i förra Bulletinen har vi beslutat uppskjuta årsmötet. Fram i september hoppas vi att läget på Coronafronten har ljusnat så att vi kan hålla vårt årsmöte.

Handlingarna var klara för ett årsmöte i juni och därför serverar vi dig följande:

# Verksamhetsberättelsen

# Revisionsberättelsen

# Valnämndens förslag

Verksamhetsplanen brukar bestå av datum (den andra måndagen i januari, mars, maj, september och november) för planerade medlems- möten samt årets sommarresa i slutet av juni. På grund av rådande pandemi är ingenting av detta planerat nu.  

 

Hälsningar

Christer och Arne, tel 070-386 57 71 resp 0707-48 11 30

 

Verksamhetsberättelse för år 2020

Styrelsen för Föreningen Gamla Hornsberg får för verksamhetsåret 2020, omfattande tiden 1/1 – 31/12, avge följande berättelse. Föreningens ekonomiska ställning redovisas på särskild bilaga.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Sören Svedberg

Vice ordförande: Arne Nilsson

Sekreterare: Christer Lilliehöök

Kassör: Örjan Bylander

Ledamöter: Mats Malmqvist, Fritz Åsell och Barbro Jonsson.

Föreningens redaktionskommitté, som ansvarat för bidragen till och framställningen av Hornsbergskrönikan, har haft följande sammansättning: Maud Halvarsson (sammankallande) och Nils-Erik Bladh.


Programkommittén har även i år bestått av vice ordf. Arne Nilsson (sammankallande) och sekreteraren Christer Lilliehöök, vilka skött sitt uppdrag genom att anlita intressanta föredragshållare till vårt första medlemsmöte samt årsmötet. Sedan kom coronapandemin och saboterade verksamheten resten av året.


Valberedningen har nu för femte året utfört sitt uppdrag i föreningen. Den består av Lars-Erik Eriksson (sammankallande), Sune Karlsson och Bosse Nyström.

Revisorer har från årsmötet varit Åke Johansson (sammankallande) och Bertil Eriksson samt som ersättare Clas-Göran Håkansson och Åke Jonsson.


Föreningen har under året haft 2 protokollförda medlemsmöten (inkl årsmötet), bägge i Hornsbergskyrkans samlingssal. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden inkl. konstitueringsmöte och ett extra möte. Av dessa var 7 telefonmöten på grund av coronapandemin.

Årsavgift för 2020 har uttagits med kr 200:-- per person. Beslutet att låta medlemsavgiften vara oförändrad togs på årsmötet 2019.

 

Under året har föreningen fått ett antal nya medlemmar samtidigt som några ej betalat medlemsavgiften eller lämnat föreningen. Antalet betalande medlemmar vid årets slut var 190 st.

Vi har från kommunen erhållit ett s.k. hembygdsbidrag om kr 7.000:-. Ansökan om hembygdsbidrag för 2021 är insänt till kommunen. 

 

Möten och andra aktiviteter under verksamhetsåret:

13/1 Medlemsmöte med 73 medlemmar närvarande. Kvällens gäst var Ove Hemmendorff som berättade om Frösön och dess betydelse som Jämtlands centrum före Östersund. Det var ett mycket uppskattat föredrag.

9/3 Årsmötet, 52 medlemmar närvarande. Programkommitten informerade om att årets sommarutflykt inte är riktigt spikad ännu men återkommer på medlemsmötet i maj med ett färdigt utflyktsmål. Efter mötets formella del var det dags för kvällens gäst som denna gång var Ewert Marcusson som på sitt underhållande och utmärkta sätt berättade om små och stora händelser som han upplevt i sitt yrkesliv varvat med gitarrspel och sång. I en paus i hans program blev det servering av kaffe med dopp samt dragning på de under kvällen sålda lotterna. Därefter fortsatte Ewert ett tag till innan det blev dags att avrunda kvällen.

Efter årsmötet upphörde all medlemsverksamhet på grund av att coronapandemin bröt ut. Alla medlemsmöten och sommarutflykten blev inställda. Sju av nio styrelsemöten blev telefonmöten p.g.a. coronan. Ett mycket tråkigt resultat för verksamheten 2020.

 

Övrigt

Under året har sju bulletiner getts ut. Dessa skickas till de medlemmar som har angivit sin mailadress och innehåller lite anteckningar och bilder om det som tilldragit sig i föreningen.

Hornsbergskrönikan har utgetts även detta år med ett som vanligt varierat och intressant innehåll.

Vi får också glädjande nog lite då och då hälsningar från medlemmar ute i landet och även från utlandet.

Föreningen har också en hemsida med adress  www.gamlahornsberg.se  Ansvarig för denna är styrelsen. Vår webdesigner som håller sidan aktuell heter Inger Nilsson.

 

Frösön den 25 februari 2021

Sören Svedberg, Arne Nilsson, Örjan Bylander, Christer Lilliiehöök,

Mats Malmqvist, Fritz Åsell, Barbro Jonsson
Valberedningens förslag:

Ordförande: Omval för 1 år Sören Svedberg

Ledamöter: Omval för 2 år Barbro Jonsson och Örjan Bylander. Nyval för 2 år Maud Halvarsson

Ett år kvar som ledamöter har Christer Lilliehöök, Fritz Åsell och Arne Nilsson.

Revisorer för 1 år: Omval av Åke Johansson (sammankallande) och Bertil Eriksson med ersättare för 1 år, omval av Clas-Göran Håkansson och Åke Jonsson.

Programkommitté: Omval för 1 år av Arne Nilsson (sammankallande) och Christer Lilliehöök.

Redaktionskommitté: Omval för 1 år av Maud Halvarsson (sammankallande) och Nils-Erik Bladh.

Valberedning väljs vid årsmötet.

 

 

 

Bulletin nr 3,  2021

Hej Hornsbergsvän


När det stod klart att årsmötet på grund av pandemin inte kunde hållas stadgeenligt i mars månad uppsköts det att ske på Stocke Titt i juni. (Se Bulletin nr 2).


Med hänsyn till smittoriskerna har styrelsearbetet skett genom månatliga telefonmöten med begränsat antal deltagare: Ordföranden Sören Svedberg, sekreteraren Christer Lilliehöök, kassören Örjan Bylander, vice ordföranden Arne Nilsson och för krönikeredaktionen, Nils-Erik Bladh.


Vid senaste mötet, den 21 maj, befanns att förutsättningarna fortfarande är ogynnsamma. Årsmötet uppskjuts därför till efter sommaren. Årets sommarutflykt är sedan tidigare beslut, inställd.


Med anledning av ovanstående beslöts att hålla nästa telefonmöte den 9 augusti med förhoppningen att läget då ska ha ljusnat så att nytt datum för årsmötet kan beslutas. I så fall tidigast i september eftersom motioner ska ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor i förväg.


Hälsningar

Christer och Arne. tel 070-386 57 71 resp. 0707-48 11 30
Bulletin nr 2, 2021

Hej Hornsbergsvän


INGET ONT, SOM INTE HAR NÅGOT GOTT MED SIG
Vårt onda är naturligtvis pandemin. Den stökar till det mesta, t ex hur vi ska hålla vårt kommande årsmöte. I förra bulletinen ställde vi frågan om genomförande av årsmötet 2021, ska det ske enligt
Alt 1 Årsmöte i sommar eller enligt

Alt 2 Årsmöte digitalt i mars.
Så gott som alla svarande ville ha Årsmöte i sommar, helst regnsäkert utomhus. Därför frågade vi Hornsbergskyrkan om vi fick hyra en större lokal där och möjligen sitta utomhus vid vackert väder.
Svaret blev ett beklagande. Man har beslutat att på obestämd tid framåt inte hyra ut någon lokal alls.


Vi vände oss då till Frösö Hembygdsförening. Svaret blev positivt. Vid Stocke-Titt kan man sitta utomhus alternativt i Stocke-salen. Vi har därför gjort en preliminär bokning och sätter in följande
annonstext på lördag 20 februari i ÖP och LT:
Föreningen Gamla Hornsberg
På grund av fortsatta restriktioner med anledning av Covid-19, kan föreningens årsmöte inte hållas stadgeenligt före mars månads utgång. Årsmötet planeras i stället att äga rum måndag den 14 juni kl 18.30 på Stocke-Titt.


Naturligtvis måste vi rätta oss efter de restriktioner som råder när mötet sker. Vi får hoppas att läget då medger, att åtminstone ett begränsat antal personer kan delta i årsmötet. Troligen tvingas vi
begära förhandsanmälningar till mötet.NU: TILL DET GODA: Sänkt medlemsavgift!
Med anledning av att vår verksamhet går på sparlåga har styrelsen beslutat att medlemsavgiften för år 2021 ska halveras. Den sänks alltså från blyga 200 kr till 100 kr. I praktiken innebär det att vi
endast täcker kostnaden för framställande av HornsbergsKrönikan nummer 20 (jubileum!).


Krönikan väntas bli klar i maj. Hur det blir med utdelning/distribution av krönikan är oklart, men den
som betalat medlemsavgift för 2021 kommer att få den.


Christer och Arne, tel 070-386 57 71 resp 0707-48 11 30

Naturligtvis måste man ha betalat medlemsavgiften för att kunna få HornbergsKrönikan. Här är betalningsavinBulletin 1 2021

 

Gamla Hornsbergs årsmöte 2021.


Senast under mars ska vi i Gamla Hornsberg stadgeenligt genomföra vårt årsmöte. Men pandemin och smittorisken som drabbat 2020 behåller tyvärr sitt grepp in i 2021. Som läget ser ut nu kan det inte bli något årsmöte av traditionell typ. Styrelsen ser därför två alternativ:

Alt 1. Att vi skjuter årsmötet till i sommar och att vi då kan genomföra det ”coronasäkert” utomhus – helst under tak.

Alt 2. Vi försöker genomföra mötet via dator. Hur det ska gå till beror på hur många som kan och vill vara med genom att sitta hemma vid sin dator, troligen med hörlurar inkopplade.

För att välja väg behöver styrelsen veta vilket alternativ som du förespråkar.

Ring eller maila din åsikt till någon av våra styrelsemedlemmar nedan senast den 1 februari

Fritz Åsell E-post  fritzasell@gmail.com tel 063-51 82 60

Barbro Jonsson E-post bobbaj68@gmail.com tel 070-214 39 90

Örjan Bylander E-post orjan.bylander@gmail.com tel 070-664 06 97

Mats Malmqvist E-post malmqvist.mats@gmail.com tel 070-591 82 39

Christer Lilliehöök E-post christer43.li@gmail.com tel 070-385 57 71

Sören Svedberg E-post soren.svedberg@telia.com  tel 070-320 17 05

Arne Nilsson  E-post 063181130an@gmail.com  tel 0707-48 11 30 

 

Från Krönikans redaktion kommer en uppmaning:

Bryt tystnaden! På grund av pandemin träffas vi inte i samma utsträckning som vanligt. Nyttja tiden istället för att kontakta oss i redaktionen, för vi behöver nya bidrag och uppslag till artiklar och berättelser i stort som smått för att göra en så rikhaltig krönika som vi alla behöver för att blåsa bort pandemins tristess med den nya HornsbergsKrönikan nr 20 som ska komma samtidigt som solen börjar värma vår ö och sjö. Kontakta Maud eller Nils-Erik på 070-312 48 28 respektive 073-069 11 64.

 

Hälsningar

Styrelsen


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2020

Bulletin 8 2020

Hej Hornsbergsvän,

 

Det lackar mot världens första coronajul – hur ska det gå med våra julföreställningar? Farfar som brukar agera jultomte och dela ut julklapparna, undrar om han ska ha munskydd utanpå den vanliga tomtemasken? Eller är det barnen som ska ha munskydd för mormor och morfars skull?

Det finns en del att undra över när pandemin ställer till oreda i vår seder, så även i vår förenings rutiner. Vi nödgas t ex konstatera att restriktionerna innebär att vi måste ställa in januari månads medlemsmöte.

Fortfarande planerar vi för vårt årsmöte den andra måndagen i mars., d v s den 8 mars, och valberedningen är inkopplad för eventuella förändringar i styrelsen.

Arbetet med 2021 års HornsbergKrönika pågår och det blir den 20:e i ordningen, alltså något av ett jubileumsnummer. Se efter i dina gömmor – vad gjorde du för 20, 30, 50 år eller ännu längre sedan? Redaktionen ser fram mot att få dina tips, bidrag och framförallt bilder. Kontakta Maud på telefon 070-312 48 28 eller Nils-Erik på 073-069 11 64.

 

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

önskar styrelsen
Hej Hornsbergsvän,


I dessa Corona-mättade tider är det en viss tröst åtminstone, att tiden går i alla fall som vanligt.

Mycket är annorlunda i vår vardag men tiden tickar på och snart är det – eller vore det – dags för höstens första medlemsmöte i vår förening.

Tyvärr tvingas vi konstatera, dels att restriktioner råder mot sammankomster på över 50 personer och vi brukar vara ett sextiotal på våra möten, dels att de flesta av oss, i åldershänseende hör till den

riskgrupp som brukar kallas Äldre.

Det blir alltså inget Hornsbergsmöte måndag den 14 september. Tråkigt, men styrelsen har inget annat val än att ställa in septembermötet.

Hur det går med novembermötet är det lite för tidigt att sia om, men november anses ofta vara Jämtlands mörkaste månad och inte ser det ljust ut för ett medlemsmöte heller.

Men låt oss hoppas att vi ändå kan träffas måndag den 9 november. Hoppas, hoppas hoppas

Inställt den 14 september


Inställt den 11 maj


Du som börjar längta efter att träffa folk undrar väl hur det blir med
vårt medlemsmöte den 11 maj. På grund av hotet för coronasmitta
tvingas vi ställa in det. Istället får vi hoppas att pandemin har lagt
sig när vi kommer till nästa medlemsmöte, den 14 september.


HornbergsKrönikan. Har du portkod?

Årets utgåva av HornsbergsKrönikan är på gång och beräknas bli klar i mitten av maj. Eftersom vårt majmöte är inställt tvingas vi som en ideell insats att ränna trappor upp och ned för att dela ut krönikorna
i Östersund med omnejd. Till det behöver Redaktionskommittén få din portkod om du har sådan.


VIKTIGT! Du som bor i hus med portkod måste maila koden till Nils-Erik Bladh. Gör det nu!
Hans e-postadress är: ne.bladh@gmail.com


Sommarutflykten då?

Traditionellt har vi sommarutflykten i slutet av juni, men i dagsläget ser det mörkt ut. Planer finns och är långt gångna men vi vet inte om resmålet över huvud taget kommer att kunna ta emot oss. Det är ju inte ens lämpligt att vi åker i samma buss!
Möjligen kan det bli något under sensommaren. Låt oss hoppas på det, men det får vi återkomma till.


Till dess: Sköt om dig. Ha det så bra som omständigheterna tillåter.


Hälsningar

Christer och Arne9 mars 2020, Årsmöte.  

Sällan har väl ett Årsmöte varit så livat som föreningen Gamla Hornsbergs den 9 mars. Nåja, själva årsmötet följde givetvis den vanliga dagordningen med tillbakablickande och framåtsyftande punkter. Styrelsen fick godkänt och omvaldes. Den enda förnyelsen bland funktionärerna var att sammankallande revisorn Ingvar
Gustafsson avgick efter många år. Den posten lämnades vidare till kollegan Åke Johansson som nu får nyvalde Bertil Eriksson vid sin sida.


Sen var det dags att hälsa Ewert Marcusson välkommen att berätta, sjunga och spela. Precis som ryktet förmält är han en underhållare av helt egen sort.

Han har en fantastisk förmåga att till synes slumpvis och ofta i samtal med publiken ösa fram personliga minnen från upplevelser och möten runt om i Sverige – framför allt i Norrlands inland där publiken känner sig hemma med orter, vägar och tilldragelser.
Ibland var det knäpp tyst i lokalen, alla, verkligen alla, lyssnade intensivt för att sedan brista ut i skrattsalvor blandat med starka applåder.


Efter avbrott med gott fika och dragning i kvällens lotteri fortsatte Ewert på sitt oefterhärmliga vis till allas glädje. Ja, en glädjespridare är han, kombinerat med djup och mänsklig medkänsla.Foto: Arne Nilsson

Birgit "Bibban"Jansson fick nöjet att spela med dotter och måg, Eva och Tage. Foto: Inger Nilsson

13 januari 2020

Det nya decenniets första medlemsmöte ligger redan bakom oss i almanackan. Ännu mycket längre bakåt har Ove Hemmendorff gått. På medlemsmötet den 13 januari berättade han om Frösöns centrala roll innan staden och länet inrättades. Den första bebyggelsen på Frösön skedde för ett par tusen år sedan. Vi vet i alla fall att på 400 - 700-talen hade Frösön en försvarsborg mot inkräktare på Öneberget. Att en borg behövdes visar att Frösön var ett fungerande samhälle, värt stora ansträngningar för att försvara och att man hade resurser för att bygga en sådan. Hur borgen såg ut har man kunnat föreställa sig efter utgrävningar. 


Från 1000-talet har vi säkra uppgifter om fredliga möten, inte minst inom handel.

Vid tiden då vi kristnades hölls Gregoriemarknaden på isen i mars. 

Kungsgården, där fogden som var tillsatt att styra Jemtland bodde, flyttades omkring

1480 från Mjälle till nuvarande plats vid viken mot Bynäset. Det årliga lagtinget

sommartid som avgjorde rättsliga mål, hölls troligen på landtungan ut mot Bynäset.

Nära Kungsgården låg även en försvarsskans som numera är utmärkt med

informerande skyltning. Det var alltså härifrån som Jemtland styrdes,

först med norska fogdar och från 1645 av svenska, trots att Gustaf III

år 1786 bestämde att en stad skulle anläggasandra sidan Östersundet.

Frösön förblev en central ort i landskapet men efter att

Jämtlands län inrättades 1810 var det landshövdingen, som från sitt residens i

Östersund, var den styrande makten.


OBS!   OBS!   OBS !

Nästa möte 12 november


Frösö Församling har meddelat att den 11/11 behöver de själva använda den lokal, som vi brukar ha för våra möten. 

Därför måste vi flytta vårt möte till tisdag den 12 november. Notera alltså den 12 november för vårt nästa möte. 
Undrar du vad vår gäst den kvällen kommer att tala om? Ämnet är Jämtlands många märkliga ortsnamn. Ammer. Rissna. Såå. Landvågen. Hur har dom fått sina märkliga namn? Vet du? Undrar du över något ortsnamn? Mera information kommer om några veckor.
Välkommen den tisdag den 12 november, som vanligt 18.30 i Hornsbergskyrkans lokal.

Hälsningar
Arne och Christer
0707-48 11 30 och 070-386 57 71


9 september 2019

Bland proffsiga fotografer på Frösön har vi även Andreas Ringnér som gärna fokuserar på djurlivet i våra trakter. När han besökte Gamla Hornsberg den 9 september gav han många av oss helt nya insikter i hur älgen lever. 

Älgen är världens största hjortdjur och om den hade Andreas Ringnér mycket att berätta. Det blev inte ”en dag i älgens liv” utan betydligt mera om hur årstiderna styr livet för denna, den svenska naturens konung – och drottning. Det är naturligtvis lite olika för tjur eller ko. Det är brunst och parning. Det är bindningen mellan ko och kalv. Det är tjurarnas strider och inte minst, älgarnas vandringar som inbegriper äventyrliga simningar över breda vattendrag. Allt beskrev Andreas med fantastiska bilder och filmsekvenser.

 I övrigt rapportererade styrelsen att medlemsantalet sedan årsskiftet sjunkit från 219 betalande till 180 varav 4 avlidna. Det är ett stort tapp. Man kan förmoda och hoppas att många av dessa missat att betala medlemsavgiften trots påminnelser. En ljusglimt i detta sammanhang är att vi fick tre nya medlemmar på sista mötet. 

På majmötet nästa år kommer kHornsbergsKrönikorna att börja delas ut kl. 18.00 ute i foajén så att det inte blir så rörigt inne i lokalen. 

Post Nord tar 36:-/krönika i porto. Det blir dyrt. Man tycker att medlemmar som bor i Östersunds-området skulle kunna hämta krönikan själva eller komma överens med någon som kan ta den med sig. Vi måste minska kostnaderna.


2 juli 2019

För medlemmarna i Gamla Hornsberg blev årets sommarutflykt en riktigt lyckad tillställning. Solen sken och resan var både fulltecknad och angenämt kort, från Frösön till Stavre där Sundinsgården och Alma väntade. Som alltid betyder guiderna mycket och våra värdar kunde verkligen både informera och underhålla oss.

Väl framme delades vi i två grupper varav en gav sig ut på Revsundsjöns böljor med Alma. Hon är inte bara en sällan skådad ångbåt utan även en av Sveriges äldsta i kontinuerlig drift. Sjön inrymmer bland annat Sveriges sjätte största insjöö, Ammerön, och var flitigt trafikerad då Alma år 1873, inledde sitt långa liv, med att frakta folk och gods. Sex år gammal sattes hon in i det ökande behovet av att flotta timmer och nyttjades för det under en hel mansålder, 78 år. Nu är hon 146 år och, tack vare hängivna ångbåtsentusiaster, i utmärkt kondition för uppskattade nöjesturer.

Väl i land återförenades de två grupperna och bytte guidning efter för en välsmakande lunch i hamnpuben Båtshaket. Den andra gruppen hade då avverkat den imponerande Sundinsgården med tillhörande byggnader och synnerligen intressanta historia. Erik Olof Sundin föddes 1849 och kom att leva ett liv som ytterst få, om någon, i våra trakter, kommit i närheten av. Han var inte vidare duktig som elev på läroverket i Östersund, men kunde så småningom bli framgångsrik som virkesuppköpare, travkusk och hästhandlare. Hans talang för affärer utvecklades vidare och han blev både slottsherre och bankdirektör. Ofta titulerades han grosshandlare, i Dagens Nyheter kallades han Stavrekungen.

Boken om honom har titeln Mannen som klev på tåget. Järnväg hade han på nära håll men tåget var värdeutvecklingen på skog som tog fart lagom till att han kom ut i affärslivet. För bolags och för egen räkning köpte Erik Olof in skog och avverkningsrätter vilket tillsammans med hästhandel gjorde honom allt rikare. Hans affärer omfattade även fastigheter, allt från hemman i inre Norrland till slott och herresäten kring Mälaren. Ett av hans stora projekt var ett stort sågverk i allra nordligaste Ryssland, på Vita havets norra kust. Det gick rätt bra men förstatligades 1920 av Sovjetunionen.  

Erik Olof Sundins och hans släkts liv och historia i tre generationer, återspeglas i Sundinsgårdens bibehållna praktfullhet och levandegjordes för oss besökare på ett utmärkt sätt. Mer eller mindre matta av alla intryck anträdde vi färden hemåt Frösön.


13 maj 2019

När var du på ett tredagarsbröllop senast?
Många traditioner med rötter i vårt bondesamhälle lever än i våra dagar. Bröllop var då för tiden den kanske allra största festen som vanligt folk fick uppleva. Som sig bör var den omgiven av både högtidliga och folkliga traditioner, varav en del var speciella för sin landsdel.
Med tiden utvecklades traditioner som vi känner igen och själva upplevt medan andra har tonats ned eller tappats bort - men i arkiven finns de bevarade. Sådant vet Mia Nilsson från Riksarkivet som kommer till oss i Gamla Hornsberg och berättar hur det för två hundra år sedan kunde gå till med seder och bruk, under den spännande tiden från lysning till bröllopsfest.


Dessutom vårens stora begivenhet, HornsbergsKrönikan 2019
Denna kväll är det även dags för vårens stora begivenhet i vår förening: Utdelning av årets HornsbergsKrönika till alla som har betalat medlemsavgift. Den som inte har betalat avgiften 200 kr, får chansen att göra det. Av tidsskäl kan vi inte hantera Swish-betalning denna kväll. Tag med kontanter!

Hjärtligt välkommen till vanliga lokalen i Hornsbergskyrkan måndag den 13 maj kl 18.30.


11 mars 2019 Årsmöte

Tage Lundqvist är en man som kan dra både valser och historier och det gjorde han till publikens stora nöje när den formella delen av Gamla Hornsbergs årsmöte var avklarat den 11 maj.


Då hade ekonomin befunnits vara i lika god balans som vid förra årsmötet och styrelsen beviljats ansvarsfrihet. Sören Svedberg omvaldes till ordförande för 1 år och även omval för 2 år på Barbro Jonsson och Mats Malmqvist. Kassörsposten hade Inger Nilsson avsagt sig och som ny i styrelsen valdes istället Örjan Bylander (2 år). Arne Nilsson, Christer Lilliehöök och Fritz Åsell har kvar 1 år av mandatperioden. Till revisorer omvaldes Ingvar Gustafsson (sammankallande) och Åke Johansson samt som ersättare Åke Jonsson (omval) och Klas-Göran Håkansson (nyval), alla på 1 år. Till redaktionskommittén för HornsbergsKrönikan omvaldes för 1 år Maud Halvarsson (sammankallande) och Nils-Erik Bladh.

Till programkommitté på 1 år omvaldes Arne Nilsson (sammankallande) och Christer Lilliehöök.

Även valberedningen omvaldes på 1 år, Lars-Erik Eriksson (sammankallande), Bosse Nyström och Sune Karlsson.


Historien som Tage berättade gällde dragspelet som uppfanns för nästan 200 år sedan och först bland de valser han drog i samspel med makan Eva, var den 120 år gamla Kväsarvalsen (något för Melodifestivalen?). Den äldsta speltypen kallades handolin och Tage kunde faktiskt visa upp ett sådant och spela på det. Vartefter kom nya varianter såsom den lilla behändiga concertinan som bland annat trakterades av damer vid det engelska hovet. Verkligt drag på dragspelandet blev det i början av 1900-talet, då instrumentet hade funnit sin nuvarande form.

Dragspelsgiganten framför alla andra, berättade Tage, var Calle Jularbo. Efter att ha vunnit 158 dragspelstävlingar föredrog han själv att delta som tävlingsdomare. Han gjorde över 1500 grammofoninspelningar med otaliga succémelodier. Till de mindre kända hör Jularbos egen Favoritvals och även den fick vi hör Eva och Tage spela.
14 januari 2019

Killarna längst bak i lokalenbrukar ofta surra en del, inte vara helt uppmärksamma på vad som sägs därframme. Sådana var dom som 6-7-åringar, likadant nu som 60-70 åringar. Men när Lowissa Frånberg från Jamtli berättade på årets första medlemsmöte, den 14januari, om modet från 1700-tal till 1970-tal, då var dom tysta. Hennes framställning var synnerligen intressant och det märktes även på de applåder som hon och den assisterande Märta Lindholm, fick.

 

Man skulle kunnat tro att klädselämnet inte skulle locka så många herrar, men tvärtom, andelen karlar som deltar i föreningens möten är ökande och betydligt större nu jämfört med förr. Den trenden bekräftades även den här kvällen.

 

När dagordningens ordinarie punkter var avklarade kunde Lowissa börja visa hur det överdådiga rokoko-modet återspeglades i de jämtländska kvinnornas klädsel. Deras mera hemvävda stil förändrades föga då Sverige senare under 1700-talet införde förbud mot dyra importerade material i avsikt att främja inhemsk tillverkning.

 

När reglerna under 1800-talet uppluckrades fick vi ett nytt mode med rutiga och blommiga tyger. Allmogens kvinnor började kosta på sig mönstrade förkläden och klänningar. Med 1900-talet inleddes en förändring av moraliska mått. Kvinnorna började visa benen och snörkorsetterna ersattes av lindrigare tvångsåtgärder.

 

Ett slags återgång till äldre gångna tider kom med hem-bygdsrörelsen då folkdräkter blev populära för fest och högtidliga tillfällen. Med 1920-talet kom tunnare klänningar som under kommande decennier blev allt kortare. Dit, men inte längre – än till 1970 talet, sträckte sig kvällens mode-exposé.

 

Efter hjärtliga applåder blev det en spännande lottdragning, gott fika och trevlig gemenskap.

 

Nästa gång blir den 11 mars med årsmöte samt musikalisk

historia med Eva och Tage Lundqvist.

 

12 november 2018

Kvällens mötet fortlöpte enligt dagordningen fram till att Sören kunde välkomna kvällens gäst Jim Hedlund. Badhusparken var aftonens ämne och Jim visade raskt att på Törnstens stadsplan från 1788 anges udden som ”tjänlig som lastageplats” trots att dess strand ”stundom står under vatten”. Udden var även en plats där stadens madammer tvättade kläder. Kanske passade de på att två sig själva i den mån vattentemperaturen passade.

För att man skulle bli ren krävdes dock varmt vatten och 1881 inrättades

ett badhus till allmänhetens bästa. Det fick med tiden stor betydelse för att  lära skolungdomar att simma och även militärer. 1903 kompletterades badhuset med en musikpaviljong och t o m en fontän. Långt senare höjdes röster för att en ny kyrka skulle byggas på udden. Det ansågs vara en förnämlig plats och namnet Kyrkparken hade då blivit en verklighet. 

I verkligheten vilar Badhusparken delvis på en av stadens olyckor, den stora branden 1884 då ett antal kvarter med ett tjugotal boningshus brann ned till grunden. Rester av ödeläggelsen blev utfyllning längs strandlinjen.

.

Sedan snart nittio år tillbaka saknas täckning för namnet Badhusparken.

Park är det, men badhuset revs och i slutet av 1930-talet invigdes ett nytt

badhus vid Rådhusgatan, granne med Gamla Teatern.

Jim Hedlund berättade även om nakenskandalen i Badhusparken. En totalt

naken far med son uppfördes som staty vilket var synnerligen upprörande

för många som ”aldrig mer skulle sätta sin fot i Badhusparken” Andra hade

mer bekymmer med det förfärliga sätt på vilket fadern höll sin son högt upp

i luften. Sedan 97 år tillbaka står den ändå där, statyn gjord av Olof Ahlberg. 

 

Ordförande tackade Jim för denna återblick  och förklarade mötet avslutat. Efter dragning på kvällens sålda lotter, serverades gott kaffe med bröd och några passade på att köpa äldre exemplar av HornsbergsKrönikan.

 

10 september 2018

När den formella delen av mötet var avklarad var det dags för punkt sju i dagordningen, nämligen kvällens gäst som denna gång var Bo Oscarsson.  Ämnet för kvällen var författaren och konstnären Aksel Lindström.

 

Aksel Lindström var född i Rossbol 1904 och utvandrade redan i tjugoårsåldern till Amerika där han gick i en konstskola i Minneapolis. Efter några år äventyrliga år där, bl.a. som skogshuggare och guldgrävare i Alaska, återvände han till Jämtland för att hälsa på över jul och på en bal i Orrviken träffade han en flicka som hette Ingeborg Oscarsson från Aspås. De blev fästefolk och gifte sig i Aspås kyrka i början på 1930-talet och bosatte sig i Aspås. Där föddes barnen Signhild och Ingvar.

Aksel hade många idéer och under en resa i Finland 1931 såg han en typ av finska skidor som han ville tillverka när han kom hem.

Han startade en skidfabrik i Aspås som han kallade för "Kalevala" vars historia blev kort efter ett par snöfattiga vintrar och upphörde. 1936 flyttade Aksel till Storlien där han skulle sköta fjällräddningen med hundspann. Han hade själv blivit räddad i Alaska av en kamrat som med hundspann hittat honom i en snöstorm.

Efter en tid i Storlien kom Aksel tillbaka till Aspås och  började skriva manus till sin roman "Grå grannar" som handlade om hans strapatser i Alaska. Efter hans första bok kom sedan sammanlagt tolv romaner, Kanuk, Santa-Lo, Vilddjuret, Kanuks kvinna, Den leende guden, Österhus brinner, Sjung Debora, Den öda elden Husfröjornas nycklar, Vidundret, Rövaren och Debora.

Den leende guden, Österhus brinner och Husfröjornas nycklar ingår i en trilogi med handlingen förlagd till Frösön under vikingatid.

Framgångarna som författare förbättrade hans ekonomi påtagligt och han kunde därför 1955 köpa gården vid Stocke mittemot Stocketitt där han fann sig väl tillrätta med sitt författarskap. Han var även flitig med oljemålning och skulptering. Aksel Lindström avled 1962 och ligger begravd på Frösö kyrkogård. Detta var bara ett litet axplock ur allt som Bo Oscarsson berättade för de intresserade hörarna.

Därefter återstod bara punkten Avslutning i dagordningen, ordförande

Sören Svedberg tackade för visat intresse och förklarade medlemsmötet avslutat varefter kaffe med gott bröd serverades. 

 

26 juni 2018

Tisdagen efter midsommar företog Föreningen Gamla Hornsberg sin traditionella sommarutflykt som denna gång höll sig i Storsjöbygden. Från Hornsbergskyrkan styrde vi kosan mot Vallsundsbron och vidare förbi Orrviken och Hara med vackra vyer över Storsjön och fjällen.       Efter  att ha passerat Sannsundsbron, Oviken och Myrviken svängde vi norrut mot Gärdsta och stannade vid Marby Hembygdsgård för att intaga fömiddagsfika i form av kaffe och frasvåfflor med hjortronsylt och vispgrädde. Vädret var fantastiskt, molnen försvann helt och temperaturen steg.

 Vi hade inte bråttom utan alla kunde sitta ute i solskenet och må gott. Så goda våfflor som Staffan Olofsson med personal gräddade, var det länge sedan man fick. De var verkligen värda att vänta på. Det finns även ett museum i Hembygdsgården som är intressant. Marby gamla kyrka ligger alldeles intill och är öppen som museum. Man tror

att kyrkan är uppförd omkring år 1520 men den kan vara äldre.

Efter att vi fått våra våfflor och kaffe fortsatte vi mot nästa mål

som var Arvemuséet i Arvesund där vi samladedes i en luftig sal

på övervåningen i Såghuset som var dukat till lunch för oss.

 Men först fick vi en fantastisk föreläsning och tillbakablick

över ångaren Östersunds historia och muséets tillkomst av Åke Granlöv. Som lunch fick vi en jättegod köttsoppa med smörgås

och därefter kaffe och kaka.

 Arvemuséet visar utvecklingen i samhället genom olika epoker,

från bondesamhället via industrialiseringen fram till våra dagar.

För oss som har några år på nacken är det speciellt roligt att få en återblick till tider och saker man själv upplevt. Även för de yngre måste det vara intressant att få se hur vi levde före smartphones och Spotify.

 När vi utan jäkt gått igenom muséet äntrade vi bussen och for hemåt via Rödöbron för att så småningom ankomma till Hornsberg efter en skön och vacker sommardag i Storsjöbygden.

 

14 maj 2018

Den formella delen av medlemsmötet avhandlades ganska snabbt av ordförande Sören Svedberg och programmet i övrigt präglades av tre programpunkter, information om den kommande sommarutflykten, Mats Göranssons föredrag om Folkskolan och avslutningsvis årets utgåva av HornsbergsKrönikan.

 

Folkskolan öppnade vår värld.

Kvällens gäst, Mats Göransson på Landsarkivet, berättade om den allra viktigaste grundbulten i Sveriges utveckling, nämligen Folkskolan som infördes för 175 år sedan. Med många exempel belyste han skolplikten ur ett jämtländskt perspektiv, där man trots små byar och fattiga förutsättningar strävsamt utvecklade undervisningen. Mats visade många bilder, dokument, betyg och annat från skolans värld, t ex ett typiskt foto från Renålandets skola där hans egna släktingar var elever.

 

Krönikan

En bläddring visar att redaktionen med bortåt 30 olika inslag på

de 80 sidorna lyckas täcka in en mängd intressanta områden.

Så här skriver Östersunds Bibliotek på sin blogg:

Årets krönika från Föreningen Gamla Hornsberg är, som alltid, en fröjd att läsa för alla intresserade av Frösön. I Hornsbergskrönikan del 17 får personliga minnesbilder från det gamla Hornsberg sällskap av nutiden. Simon Jaktlund berättar om Surfbukten och lovar att: ”Vi stannar så länge Östersund vill att vi ska sprida kärlek och värme mellan broarna.”

 

12 mars 2018

Föreningens årsmöte innebar inga omvälvande beslut. Vår ordförande hälsade välkommen och årsmötet inleddes som vanligt med en tyst minut till minne av de medlemmar som avlidit under det gångna året.

 När dagordningens tillbakablickande punkter klarats av i god ordning vidtog val till styrelsen. Sören Svedberg omvaldes till ordförande för ett år och de tre ledamöterna Christer Lilliehöök, Arne Nilsson och Fritz Åsell för två år. Styrelsen i övrigt består av Barbro Jonsson, Inger Nilsson och Mats Malmqvist.

  Till revisorer för ett år omvaldes Ingvar Gustafsson (sammankallande) och Åke Johansson med Sven Hall som ersättare. Därtill nyvaldes Åke Jonsson som ersättare. Även redaktionskommittén omvaldes för ett år,

d v s Maud Halvarsson (sammankallande), Birgit Jansson och Nils-Erik Bladh. Likaså omvaldes programkommittén med Christer Lilliehöök och Arne Nilsson för ett år.

  Valen utföll enligt valberedningens förslag och även den blev omvald för ett år: Lars-Erik Eriksson (sammankallande), Sune Karlsson och Bosse Nyström.

  Årsmötets underhållning sköttes av Birgit Jansson som på ett personligt

sätt berättade om och visade ett 90-tal bilder från sitt och andras liv på Frösön och det framväxande Hornsberg, från Risslers villa byggd omkring 1820 fram till nutid.

  Lottförsäljningen resulterade i nio vinster som var och en gav chansen att vinna Jan Anderssons fotobok Jämtländska ögonblick. Sven Ringvall drog vinstlotten.

  Vi kunde därmed lägga 2017 till handlingarna och fokusera på 2018 års verksamhet. Närmast i tur står måndag den 14 maj med något så viktigt

som skolornas utveckling på Hornsberg, på Frösön och i allmänhet.

På Frösön inleddes undervisningen redan år 1578! För 440 år sedan.

  

 

8 januari 2018

Av alla Sveriges Jan Anderssöner har vi på Frösön en egen, alldeles speciell Jan Andersson, lågmäld men ofta med blixtrande iakttagelse-förmåga. En som under ett halvt sekel bevarat jämtländska händelser via sitt kameraöga, däribland drygt fyra decennier som fotograf och även som reporter på Länstidningen.

Vid föreningen Gamla Hornsbergs senaste medlemsmöte visade Jan Andersson ett 60-tal bilder ur sitt omfattande arkiv. En del kände vi igen från hans uppskattade utställningar och hans bok ”Jämtländska ögonblick”, en del var helt nya för oss.

Vi fick se många exempel på Jannes förmåga att fånga det annorlunda, det oväntade, det speciella som ger betraktaren ett helt nytt perspektiv.

Eventuellt sattes nytt besökarrekord denna kväll, med 70 personer, vilket hördes i de applåder Jan fick för sin föredragning. Flera nya medlemmar anmälde sig, fikat var gott, lottringarna såldes snabbt slut. En lyckad

kväll! Nu ser vi fram mot årsmötet. Den 12 mars är det dags.

 

 

6 november 2017

Ytterån levde på vatten

För de flesta är Ytterån en hastighetsbegränsning, en bensinstation och en bro. Det intrycket får vi som färdas längs E14 och det är ganska skamligt. Det begriper vi efter att ha hört den kände radiorösten Leif Landin berätta och visa bilder från sin hemby.

Man blevförvånad och imponerad. Societetshus och ett antal hotell i flera våningar, sommarparadis med egen lagun, badhuspark och lockande holmar där Ytterån rinner ut i Storsjön. Där fanns både Himmelen och Helvetet, liksom Villevalla (eller var det fyllevilla?). Mus-Olle var en vanlig syn i byn och man var på skilda sätt medveten om hans samlariver.

Ytterån var orten dit man, tack vare den nydanande järnvägen, for från

hela landet för att dricka dess järnhaltiga vatten och insupa den förträff-liga luften. Därmed kurerande allahanda åkommor från gikt till lungsot, från bensår till håravfall. Det som inte kurerades i Ytterån skapade i varje fall sysselsättning eftersom gästerna, förutom vatten, serverades bröd och andra behövliga livsmedel.

Kort sagt, menade Leif, var Ytterån en föregångare inom den turism som

växte sig allt längre västerut och nu frodas längs fjällkanterna. Som

avrundning berättade han lite om sig själv och sitt långa yrkesliv inom

Sveriges Radio och des lokala föregångare.

När vi i fortsättningen hör Leif Landins röst i etern har den fått en ny

dimension tack vare hans intressanta föredragning om sin hemort. Man kan

nog påstå att Ytterån upplevde sin storhetstid medan Hornsberg började ta

form.

I övrigt var 2017 års sista medlemsmöte lika välbesökt som vanligt,

och fikabrödet från Tages mycket välsmakand.

 

11 september 2017

Jämtländska karriärkvinnor

Vid medlemsmötet den 11 september hade vi nöjet att höra Gunilla Nilsson Edler berätta om starka och företagsamma kvinnor i Jämtland och hon gjorde det med bravur. 

Vem kunde tro att vi i Jämtland hade så många ”karriärkvinnor” som gjorde sig kända i det mansdominerade 1800-talet.

Gunilla har säkert lagt ned mycket arbete på sitt ämne och hon lyckades väl.  Vi fick höra om Karolina med hotellet, fru Fällman som hade färgeri, magasinsbyggerskan Madam Borg, Lisa i Borgen med sitt gästgiveri, och en lång rad andra prominenta damer och deras rörelser. Ja, även deras manliga vänner, män och kompanjoner fick komma med, liksom ditt och datt om det växande samhällslivet. 

Återigen en lyckad afton för medlemmarna i Gamla Hornsberg.

 

 

27 juni 2017

Nu är vi ett Mannaminne rikare

Vi som deltog i årets sommarutflykt hade en fin dag. Bra väder och ett

alldeles unikt resmål.

 

Mannaminne är konstnären Anders Åbergs helt oemotståndliga verk. Redan som barn byggde han modellhus och i det vackra Nordingrå-landskapet har han levt ur sina drömmar i full skala.

 

Det har blivit en hel by. En ovanligt internationell by med hus från våra

grannländer, övriga Europa och till och med från Kina. Kultur i bred bemärkelse är ett dominerande tema. Allt ifrån Dragspelshuset som samtidigt är ett minne av ångbåten Strömkarlen som trafikerade Ångerman-älvens nedre del, till konstutställningar av skilda slag.

 

Mycket är kryddat med minnen från tider som vi själva njuter av att återuppleva. Världens geografi och fauna finns också med liksom religion och teknik. Det senare med allt möjligt mellan flygplan och kontorsmaskiner.

 

Kort sagt – det finns något nytt att upptäcka bakom varje knut. Och det är

gott om knutar eftersom byn omfattar ett 50-tal byggnader. Hur den unge

modellhusbyggaren lyckats skapa allt detta, är i sig en imponerande gåta. För oss gav Mannaminne i alla fall en dagsutflykt fylld av upplevelser.

 

 

8 maj 2017

Rymdresa med Göran Strand

Maj månads medlemsmöte i föreningen Gamla Hornsberg blev precis så trevligt som man kunde önska. 

Fullt med folk vid alla bord. Dagordningens formaliteter klarades snabbt

av och övergick i information om sommarens bussutflykt. 

  

Med sina fantastiska bilder berättade sedan astrofotografen Göran Strand om kända och, för de flesta av oss, okända fenomen på himlavalvet. Nu

vet vi mer om enkla och dubbla regnbågar, var på jorden man kan uppleva det fascinerande norrskenet, kommande meteoritsvärmar, haloringar och

hur elektromagnetisk strålning och svävande iskristaller i atmosfären

skapar de ljusfenomen som Göran fångar med sin kamera.

 

Trevligt och märkligt för Frösöbor är, att när Göran riktar linsen mot sådana fenomen, står han ofta på Frösön - och ser vad andra inte kan ana ....

 

13 mars 2017

Årsmötet

För oss som deltog på årsmötet den 13 mars framträder Gamla Hornsberg som en ganska harmonisk förening. De cirka 60 mötesdeltagarna röstade för omval på såväl avgående styrelseledamöter som revisorer, redaktions- och programkommittéer samt valberedning. Verksamhetsberättelsen (se bilaga) visar utförligt vad vi roat oss med under 2016.

 

Nästa programpunkt blev tyvärr en flopp genom att vi inte lyckades få ljudet att fungera till filmen om Café Slalom. Bilderna gav en hel del men med ljud hade hyllningen till 104-åriga Frösöbon Signild Winberg och hennes kafé blivit bättre.

 

Gatugruppen hade aviserat en redovisning av Hornsbergs framväxt till ett 90-tal gator och vägar. Av dessa hann Arne Nilsson och Christer Lilliehöök avverka ett 20-tal innan det äntligen blev dags för fika och lottdragning.

 

 

9 januari 2017

I måndags hade Gamla Hornsberg årets första medlemsmöte, som vanligt i Hornsbergskyrka.Som så ofta krävdes extra stolar för att ge plats till alla. 

 

Dagordningen bjöd inte på några överraskningar denna gång. I stället var det den inbjudne gästen, före detta kommunalpolitikern med mera, Per Söderberg som drog igång i medryckande och engagerad berättarstil.

 

Han utgick från en anfader född 1794 i Jämtland men via  släktens flytt 1828 till Ångermanland hamnade han snart på sitt eget märkesår 1946. Med livfull humor berättade han om sina första lärospån hemma i Ångerman-land, om hur politiken så småningom slet honom bort från en lovande bana som försäljare och vidare till en ny arena i kommunalpolitikens Östersund samtidigt som släkten återknöts till Jämtland.

 

Att han en tid bodde på Vintervägen gjorde honom inte till expert på Horns-berg, men om kommunpolitikens centrum.han en del lustigt att berätta.

När han dessutom kryddade med berättelser från hembygden ekade skrattsalvorna som aldrig förr på våra möten. Han fick till och med applåder för sin psalmsång i ångermanländsk tappning.

 

 

14 november 2016

Denny Blomström (som bott på nio Frösö-adresser!) fick

varma applåder av medlemmarna vid årets sista

månadsmöte, den 14 november. De fick se filmer om

Frösön och Jämtland som Denny skapat genom att

använda en kamera monterad under en flygande drönare.

Med drönaren har Denny filmat ur vinklar som annars

varit mer eller mindre omöjliga. I många fall kändes

det hisnande att se t ex Tännforsen och Frösötornet ur

okända och närgångna perspektiv.

Denny beskrev hur man kan sitta och köradrönaren från en

parkeringsplats. På en display kan han se det som drönaren

ser och låta den gå ned över vattnet eller annat bortom skogskanten för att ta omöjliga” filmsekvenser. Gus gick runt och lät oss titta närmare på farkostens. Mycket intressant - både tekniskt och som upplevelse.

Det blev en fin avslutning på ett lyckat Hornsbergsår.

 

 

12 september 2016

Bernt Olsson berättade att när Finland i november 1939 anfölls av Sovjetunionen bildades en frivilligkår med svensk militär och utrustning, bland annat från Östersund.

Bernt visade bilder och berättade utförligt om förberedelserna och det faktum att redan vid första uppdraget, i januari 1940, förstördes tre av de fyra planen från Frösöns flottilj. Två svenskar blev efter strapatser i kyla och snö tillfångatagna av ryssarna, däribland Frösöbon Per Sterner. För att få komma hem avtvingades Sterner löfte att bli sovjetisk spion. Detta berättade han genast berättade vid hemkomsten

och kunde istället börja bidra till Sveriges fördel. För sina insatser

belönades han senare med svenska hedersutmärkelser.

 

 

2016 års sommarutflykt den 28 juni

Lyckat besök i forntiden Sommarens utflykt gick först till Glösa där Curt Lofterud ledde oss till fikat med god stut i Älghallen. Där presenterade han Allan Borgsten som på ett lysande sätt levandegjorde årtusendenas utveckling av  änniskornas redskap och visade intressanta exempel som finns runt om i hallen. Älgen var grundbulten för dem som levde här under jägarstenålder. Då, långt före vikingatiden, gav den mat, kläder, verktyg och annat av livets nödtorft.

 

Efter ett besök vid Glösas 6000 år gamla hällristningar intog vi en utmärkt lunch på Wångens Värdshus innan vi styrde kosan via vackra bygder i Alsen, Kluk och Kaxås till Tångeråsen och Gärde.

 

En bit inne i skogen delar sig Gärdeån runt en liten holme. På den finns


bland annat den handknackade Storälgen sedan 7000 år tillbaka.

Vår utmärkta guide i Ann-Marie Eriksson gjorde att besöket i Gärde

blev mycket lyckat. Vi lyssnade andäktigt till hennes berättelser.

En uppskattad avslutning för våra chokladtokiga medlemmar blev

Tinas Praliner i Helleberg.

 
 

9 maj 2016

Vi välkomnade Eva Sundin som berättade om den intressanta brevväxlingen mellan Frösöns Hov-kompositör Wilhelm Peterson-Berger och Helga Englund på Frösön.

 

Dessutom delades årets Hornsbergskrönika ut till medlemmarna och Björn Holmström avtackades för sitt revisionsarbete under flera år. Det rekord-stora antalet besökare (71 personer) fick även information om årets bussutflykt. 

 

14 mars 2016

Årsmötet.

I år fyller föreningen 20 år vilket firades medtårta och kaffe. Mycket populär musik framfördes av tre medlemmar, Birgit Jansson, Karl-Erik Jansson och Christer Lilliehöök i samspel med Curt-Göran Lindgren och Örjan Andrée.

 

 

11 januari 2016

De första jämtarna

Kvällens gäst var Curt Lofterud som berättade delar ur sin nya bok "De första människorna i Jämtland-Härjedalen". Bilder kan berätta mer än tusen ord och det bevisade Curt med foton på hällbilder alltifrån södra Frankrike till Glösa i Jämtland. Cirka 60 personer fanns på plats däribland sju som ville bli nya medlemmar.

 

 

 

Möten 2015

12 januari

Stefan Jönsson, Hackås,

berättade om ångbåtbryggor och annat kring Frösön samt visade bilder från den tidens omfattande trafik på Storsjön och andra vattendrag. Ett 50-tal medlemmar var närvarande.

 

9 mars

Gamla Hornsbergs årsmöte

den 9 mars blev en trevlig tillställning. Den avgående styrelsen fick premier för väl förrättat värv och till ny ordförande efter Åke Karlsson valdes Sören Svedberg. För sekreterarposten fyllnadsvaldes Christer Lilliehöök efter Gullan Sterner som med hänsyn till sin hälsa önskade kliva av. Till kassör utsågs Inger Nilson att efterträda Karl-Erik Jansson.

 

Efter att Sven-Bertil

Sahlin framfört några jämtlåtar på fiol, berättade Duon Avgående-och-Tillträdande-Ordförander egna minnen och andras historier från danspalatset Runeborg. Ett nöjestempel som gav dåtidens ungdom = dagens pensionärer minnen för livet. Bland kvällens femtiofem deltagare var det många som berättade vidare om Runeborg.

 

11 maj

Jim Hedlund, Riksarkivet,

hade mycket intressant att berätta både om Frösön som regionens självklara

medelpunkt under hundratals år och hur Östersund så småningom utvecklades samtidigt som Hornsberg alltmer tog form som Frösöns framsida. Närmare 60 medlemmar lyssnade intresserat och årets upplaga av HornsbersKrönikan delas ut till de närvarande.

 

23 juni Bussutflykt

Färden gick till Ljungandalen med Slöjdmuseet i Erikslund som första resmål. Ronny Sundin visade sin fader Göstas livsverk, gårdagens småbrukareliv berättat med figurer gjorda med kniv och sandpapper. Lunchen på anrika Hussborg, en praktfull herrgård byggd 1860, var nästa stopp. Efter den goda maten skulle vi promenera i herrgårdens vackra engelska park men i hällregn flydde vi in i bussen.

 

Precis när vi kom för att se den unika 127 år gamla och 133 meter långa Vikbron över Ljungan, sken solen åter upp. Fram och åter över bron blev en kort men intressant lunchpromenad.

 

14 september

Kvällens föredragshållare

Lo Rindberg hade mycket intessant att berätta om sin tidningskollega Karl-Iwar Karlsson, mest känd som tecknaren Karl-Iwar. Han teckningar uppskattades under en mängd år och han publicerade 33 böcker med vassa och humorfyllda alster som ofta speglade en "Görjämtes" tankar om dagens aktualiteter. 

 

9 november

Medlemsmötet var mycket väl besökt, 64 personer inräknat kvällens gäst, Jan-Erik Håkansson. På dagordningen stod flera intressanta punkter, t ex:

1. På försök kommer vårt arkiv att vara öppet för medlemmarna kl 18-20 på torsdagkvällar jämna veckor, d v s den 12, 26 november och 10 december. Adress: Nybovägen 1, tre halvtrappor ned. För info, ring Inger Nilsson 070-695 33 12.

2. Bilder från Hornsberg

sökes till HornsbergsKrönikan. Ring Bibban Jansson, 070-565 37 47.

 

Därefter tog Jan-Erik oss med på en tur längs Europas längsta flod, Volga. I tal och bild nyanserade och fördjupade han vår bild av Ryssland, dess människor, kultur och natur.

 

Möten 2014

13 januari

Gusten Rolandsson "Dr Hummel och flyktingtrafiken under andra världskriget".

Ett femtiotal medlemmar lyssnade på den intressanta berättelsen om Dr Hummel.

 

10 mars

Årsmöte. Anders Hansson berättarde om Armfeldts Karoliner år 1718. Cirka 45 personer deltog i mötet.

 

12 maj

Catarina Lundström berättade om "Kaféliv i Östersund".Vi var 58 åhörare som med stort intresse fick höra, se och minnas alla kaféer som funnits i Östersund ochpå Frösön. Årets Krönika, del 13delades ut.

 

24 juni Utflykt

Efter tidig avfärd från

Hornsbergskyrkan stannade vi för fika på Hållandsgården. I Handöl besökte vi Täljstensmuseet, vandrade över Handölsforsen på den nybyggda hängbron samt tog en titt in i Handöls lappkapell.

Lunchen på STF Storulvån blev en annorlunda upplevelse.

Sista stoppet gjorde vi hos Glashyttan i Duved. En händelserik dag för ett 40-tal resenärer.

 

20 augusti

Hornsbergsvandring. 

Ett 30-tal intresserade samlades vid Hornsbergskyrkan, för att tillsammans med guiden, FGHs ordförande Åke Karlsson, företa en vandring längs Fjällgatan och Hornsgatan. Åke berättade livfullt och engagerat om Hornsberg för 75 år sedan. Vi fick bl a en inblick i den mycket väl använda godtemplarlokalen på Fjällgatan 25, där det dansades, så det rök ut genom ventilerna. Därav namnet "Tvättstugan".

Han bekantade oss också med "Klampgården" som låg på Fjällgatan 20 B. Där bodde Åke som barn.

Vandringen ingick i ett "vandringsprogram" i samarbete med Frösö hembygdsförening.

 

8 september

Ett femtiotal medlemmar

lyssnade uppskattande till författaren Birger Ekerlid när han berättade om sittförfattarskap och visade bilder  om Östersund från förra sekelskiftet.

 

10 november

Ett 60-tal medlemmar

lyssnade med stort intresse på Anders Hansson, Jamtli, som berättade om hur manförr gjorde för att undvika olyckor och allehanda otrevligheter i sitt hus. Mycket lärorikt!

 

Möten 2013

14 januari.

Arne Nilsson visade film och berättade om Snilleriket.

 

11 mars (Årsmöte)

Nils-Erik Bladh och Birgit

Jansson visade Hornsbergsbilder från förr. Till mötet kom 58 deltagare.

 

13 maj

De vita korsen på Frösö Kyrkogård. Cristina Agdler berättade.

Utdelning av 2013 års  Krönika, del 12. Till mötet kom 60 deltagare.

 

4 juni.

Utflykt till Snilleriket istället för möte. Anmälningsblankett medföljde Krönikan.Den trevliga utflykten till Snilleriket samlade 40 deltagare.

 

9 september

Otto Svärds bildmaterial.Till mötet kom 40 deltagare.

 

11 november

Leif Öhr: "Minnen då och nu". 63 medlemmar kom till mötet där Leif berättade om sin uppväxt på Byvägen 5.